Područni uredi

Objavljen natječaj za prijavu projekata

EUROPSKA UNIJA

Poziv na dostavu prijedloga projekata za prevenciju i pripravnost za civilnu zaštitu u 2012. godini obuhvaća dva odvojena dijela, svaki sa svojim konkretnim ciljevima i proračunom: 

 

(A) projekti prevencije

(B) projekti pripravnosti

 

 

Ciljevi projekata prevencije

 

Cilj 1: Aktivnosti ocjenjivanja isplativosti mjera prevencije rizika.

Cilj 2: Aktivnosti izrade ocjena rizika, identifikacije opasnosti i modeliranja rizika, uključujući aktivnosti vezane za izradu planova upravljanja rizicima.

Cilj 3: Aktivnosti razvijanja inovativnih rješenja za financiranje prevencije katastrofa.

 

 

Ciljevi projekata pripravnosti:

 

Cilj 1: Aktivnosti usmjerene na prekograničnu suradnju u području civilne zaštite i onečišćenja mora u izravnom reagiranju na prirodne i civilizacijske katastrofe, koje mogu ugroziti kritičnu prekograničnu infrastrukturu između dviju zemalja sudionica ili zahtijevati specifične tehničke vještine i znanja;

 

Cilj 2: Aktivnosti usmjerene na jačanje operativne suradnje u Europskom mehanizmu za civilnu zaštitu, koje omogućuju državama sudionicama da razvijaju, uvježbavaju i registriraju višenacionalne module (sastavljene od osoblja iz najmanje dviju država sudionica); Cilj je razviti višenacionalne module civilne zaštite koji bi se mogli aktivirati u hitnim situacijama, stoga će nadležna središnja nacionalna tijela civilne zaštite morati dati suglasnost za razvijanje i kasniju registraciju modula u CECIS-u (obrazac A8).

 .

Cilj 3: Aktivnosti usmjerene na jačanje stupnja pripravnosti država sudionica za posljedice akcidenata onečišćenja mora u obalnom području.

 

Cilj 4: Aktivnosti usmjerene na jačanje stupnja pripravnosti država sudionica za primanje pomoći.

 

Cilj 5: Aktivnosti usmjerene na korištenje i razvijanje oruđa za e-učenje čija je svrha širenje znanja o civilnoj zaštiti i onečišćenju mora u državama sudionicama.

 

Cilj 6: Aktivnosti usmjerene na ograničavanje posljedica hitnih situacija kroz razmjenu iskustava i naboljih praksi u razvijanju i korištenju izvješća o stanju.

 

Rok za podnošenje prijedloga je 31. svibnja 2012. godine.

Na natječaj se mogu javiti:
- tijela državne uprave,
- javna uprava,
- sveučilišta,
- međunarodne organizacije,
- nevladine organizacije,
- tvrtke, uključujući i malo i srednje poduzetništvo.


 

Više informacija možete naći na web stranicama Opće uprave za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije:

http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/proposals_cpfi_popp_en.htm

Priloženi dokumenti: