Područni uredi

Inicijalna planska konferencija za terensku vježbu IPA FLOODS – CRO 2016

Europska unija

Program IPA FLOODS financira Europska unija, a provodi Konzorcij kojeg čine talijanski Odjel za civilnu zaštitu kao voditelj konzorcija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, talijanski Međunarodni centar za praćenje okoliša (CIMA),  njemačka Savezna agencija za tehničku pomoć, Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, Švedska agencija za krizne situacije (MSB) i  talijanska agencija Studiare Sviluppo Srl.

 

Korisnice IPA FLOODS programa su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija,  Kosovo, Crna Gora, Srbija i Turska.

 

IPA FLOODS Lot 1 podržava izgradnju kapaciteta za pripremu i odgovor na poplave putem uspostave multinacionalnih modula civilne zaštite (Civil Protection Modules - CPMs) za „Spašavanje u poplavama korištenjem čamaca“ (Flood Rescue using Boats - FRB) koji su sastavljeni od nacionalnih timova iz različitih država korisnica Programa, u skladu sa zahtjevima EU-a za module civilne zaštite. 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske je partner u IPA FLOODS Konzorciju, odgovoran za organizaciju terenske vježbe, koja predstavlja logičan zaključak participativnog procesa koji je obuhvatio niz usko povezanih koraka, uključujući osnivanje nacionalnih FRB timova i multinacionalnih CPM-ova – uključujući i nabavu odgovarajuće opreme – razvoj standardnih operativnih postupaka i postupaka potpore zemlje domaćina, kao i obuku osoblja.

 

Cilj vježbe IPA FLOODS CRO 2016, koja će se održati na širem područje Zagrebačke županije, je testirati regionalnu suradnju i interoperabilnost uvježbanih FRB modula za suradnju u primanju međunarodne pomoći kroz sudjelovanje modula istoga tipa iz zemalja sudionica Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Tijekom ove jednodnevne konferencije, Tim za planiranje vježbe –  glavno tijelo zaduženo za planiranje terenske vježbe koje čine predstavnici IPA FLOODS konzorcijskih partnera  i nacionalni koordinatori vježbe svake države korisnice Programa – razgovaralo je o svim aspektima organizacije vježbe IPA FLOODS CRO 2016 (struktura vježbe i sudjelovanje na vježbi, razvoj scenarija vježbe, lokacije vježbe, komunikacijski plan, potpora zemlje domaćina, program promatrača).

Priloženi dokumenti: