Područni uredi

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja

duzs

Državna uprava za zaštitu i spašavanje provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, od 21. veljače do 21. ožujka 2017.

Ovim se Pravilnikom propisuju se nositelji izrade, sadržaj i postupci za izradu planskih dokumenata na području civilne zaštite te način informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja. Planski dokumenti na području civilne zaštite izrađuju se na temelju Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku i procjene rizika od velikih nesreća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju propisa koje predlaže ili donosi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost te na temelju odredbi ovog Pravilnika. Dijelovi Državnog plana dio su Plana obrane Republike Hrvatske i stoga se obvezno, u potrebnoj mjeri, usklađuje s relevantnim propisima na područja obrane osobito s NATO Priručnikom za odgovor u krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora.

Smjernice za izradu procjena iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnim provedbenim propisom koji donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite. Planovi djelovanja sustava civilne zaštite izrađuju se isključivo za potrebe djelovanja kapaciteta sustava civilne zaštite za slučaj izvanrednih događaja/prijetnji iz kategorije neprihvatljivih rizika.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da svojim komentarima sudjeluju u navedenom savjetovanju i daju svoj doprinos većoj kvaliteti i otvorenosti u izradi Pravilnika. Uključiti se možete na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4776

Priloženi dokumenti: