Područni uredi

Propisi iz civilne zaštite

 • Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite, Narodne novine br. 27/17
 • Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite, Narodne novine 33/17 (prilog: Zahtjev za naknadu plaće, Potvrda o mobilizaciji i Zahtjev za isplatu naknade po danu mobilizacije i troškova prijevoza)
 • Uredba o načinu prelaska granice prilikom primanja ili upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju, Narodne novine br. 52/06
 • Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja, Narodne novine br. 85/06
 • Uredba o visini naknade osobama angažiranim u zaštiti i spašavanju izvan granica Republike Hrvatske, Narodne novine br. 90/06
 • Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, Narodne novine br. 49/17
 • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, Narodne novine br. 30/14 i 67/14
 • Pravilnik o sudjelovanju pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja u aktivnostima snaga za žurnu pomoć u katastrofama u inozemstvu, Narodne novine br. 73/06
 • Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Narodne novine br. 99/16 
 • Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje, Narodne novine br. 111/07
 • Pravilnik o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite, Narodne novine br. 37/16, NN br. 47/16
 • Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi, Narodne novine br. 37/16
 • Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite, Narodne novine br. 49/16
 • Pravilnik o zemljopisno obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Narodne novine br. 57/16
 • Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite, Narodne novine br. 57/16
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, Narodne novine br. 57/16
 • Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine br. 65/16
 • Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite, Narodne novine br. 69/16
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite, Narodne novine br. 69/16 
 • Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja, Narodne novine 8/09, 19/10, 34/11, 11/12, 70/14, 70/14 i 36/15
 • Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Narodne novine 75/16 
 • Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i  informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite, Narodne novine br. 99/16 
 • Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika, Narodne novine 98/16 
 • Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, Narodne novine 75/16 (prilozi u tablici) 
  Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

  UPUTA I PRILOZI

  Uputa za popunjavanje evidencijskih tablica sukladno odredbama Pravilnika o ođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN br. 75/16) UPUTA  
  Evidencija stožera civilne zaštite E-SCZ Prilog 1
  Evidencija operativnih snaga vatrogastva E-VAT Prilog 2
  Evidencija operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa E-HCK Prilog 3
  Evidencija operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja E-HGSS Prilog 4
  Evidencija udruga (EU) Prilog 5
  Evidencija postrojbi i povjerenika civilne zaštite E-PPCZ Prilog 6
  Evidencija koordinatora na lokaciji E-KNL Prilog 7
  Evidencija pravnih osoba u sustavu civilne zaštite E-PO Prilog 8